Prisliste

Første gangs konsultasjon ½ time Kr. 800,- + mva
Sivile saker pr. time
 Fra kr. 1.650,- + mva
Standard ektepakt Kr. 3.500,- + mva
Standard samboeravtale Kr. 3.500,- + mva

 Kr. 3.500,- + mva
Fri rettshjelpsordninger:

Klienter med inntekt under kr. 246.000,- pr. år, kan få fri rettshjelp i visse sakstyper. For ektefeller og andre som lever sammen med felles økonomi, er inntektsgrensen samlet kr. 369.000,- pr. år. 


Dette er blant annet familiesaker (skilsmisse, barnefordeling, skifte mellom ektefeller/samboere), trygd- og pensjon, husleieforhold, oppsigelse i arbeidsforhold.


Timesatsen ved fri rettshjelp er kr. 905,- + mva. Dette dekkes i utgangspunktet av det offentlige, men det er en egenandel i slike saker. Personer som mottar fritt rettsråd (saker utenfor domstolene) betaler en egenandel på kr. 905,-. Personer som har fri sakførsel (saker som går for domstolene) betaler en egenandel på 25 % av mottatt støtte, men maksimalt kr. 4.525,-. Det skal ikke betales merverdiavgift på egenandelen.


Uavhengig av inntekt og formue kan du få fri rettshjelp i barnevernsaker, eller hvis du som voldsoffer går til erstatningssøksmål mot gjerningsmannen.


Hvis det oppstår tvist i forbindelse med din faste eiendom, inkludere de fleste innbo- og villaforsikringer rettshjelpsdekning.


I straffesaker har du rett til forsvarer på det offentliges bekostning i de fleste saker.